Services

 •  
   
  14/02/2019 | Services
  Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đảm bảo, bao gồm kiểm toán, soát xét và kiểm tra các số liệu, các khoản mục và các giao dịch. Thông qua việc cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét chúng tôi đưa ra các khuyến nghị để nâng cao vị thế tài chính của khách hàng.
 •  
   
  14/02/2019 | Services
  Trong các doanh nghiệp nhỏ, trung bình hoặc thậm chí lớn, nhân viên chủ yếu tập trung vào các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp. Bên cạnh việc điều hành doanh nghiệp, các vấn đề tài chính phát sinh hàng ngày thường cần nhiều thời gian và sự chú tâm của nhà quản lý. Các chuyên gia của DFK Việt Nam có thể giúp doanh nghiệp của bạn qua việc quản lý các hoạt động kế toán và tài chính hàng ngày.
 •  
   
  14/02/2019 | Services
  Nhận thức được sự phức tạp về những thay đổi và tác động của pháp luật về thuế, DFK Việt Nam có các chuyên gia về thuế để cung cấp cho bạn các dịch vụ thuế chất lượng cao nhất và giúp bạn làm giảm nghĩa vụ thuế.
 •  
   
  14/02/2019 | Services
  Kinh doanh tại Việt Nam có nghĩa là bạn phải chấp nhận sự thay đổi thường xuyên của pháp luật, quy tắc và quy định ở đây. Tuy nhiên, các quy định pháp luật thường không dễ hiểu. Để giúp bạn, DFK Việt Nam cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp toàn diện một cách đầy đủ và chi tiết về việc kinh doanh tại Việt Nam.
 •  
   
  14/02/2019 | Services
  Rủi ro là khả năng một sự kiện có thể xảy ra và sẽ có ảnh hướng đến quá trình thực hiện các mục tiêu chiến lược, hoạt động, tài chính của một doanh nghiệp. Rủi ro là một phần không thể tránh khỏi của hoạt động kinh doanh, nhưng quản trị rủi ro hiệu quả ít nhất giúp doanh nghiệp giảm thiểu được các tổn thất đó. Quản trị rủi ro là quá trình ra quyết định lựa chọn các rủi ro nào cần tránh, cần kiểm soát, cần chuyển giao hoặc phải chấp nhận nó.
 •  
   
  14/02/2019 | Services
  Quy định hiện hành về báo cáo thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết

  Các doanh nghiệp có thực hiện giao dịch kinh doanh với các bên có quan hệ liên kết, khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm tài chính có trách nhiệm kê khai Báo cáo thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết, thời hạn nộp báo cáo này cùng với thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.