Dịch vụ chuyển giá

14/02/2019 09:46 +07 - Lượt xem: 93047

Quy định hiện hành về báo cáo thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết

Các doanh nghiệp có thực hiện giao dịch kinh doanh với các bên có quan hệ liên kết, khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm tài chính có trách nhiệm kê khai Báo cáo thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết, thời hạn nộp báo cáo này cùng với thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Mẫu Báo cáo thông tin về quan hệ và giao dịch liên kết

Năm tài chính 2005 -2016 Từ năm tài chính 2017
Mẫu số: GCN-01/TNDN (2005-2009)

Mẫu số: GCN-01/QL(2010-2013)

Mẫu số: 03-7/TNDN (2014-2016)

Mẫu số 01: Thông tin về quan hệ và giao dịch liên kết

Mẫu số 02: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ quốc gia

Mẫu số 03: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ toàn cầu

Mẫu số 04: Kê khai thông tin Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia

Quy định về việc lưu trữ hồ sơ tài liệu về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết

Các doanh nghiệp có giao dịch liên kết có nghĩa vụ và trách nhiệm lưu giữ các thông tin, tài liệu và chứng từ làm căn cứ áp dụng phương pháp xác định giá thị trường đối với sản phẩm trong các giao dịch liên kết và xuất trình theo yêu cầu kiểm tra, thanh tra của cơ quan Thuế. Các thông tin, tài liệu và chứng từ có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và phương pháp xác định giá thị trường đối với giao dịch liên kết phải được lập tại thời điểm diễn ra các giao dịch liên kết, được cập nhật, bổ sung trong suốt quá trình thực hiện giao dịch và lưu giữ phù hợp với các quy định về lưu giữ chứng từ, sổ sách kế toán theo các quy định của pháp luật về kế toán, thống kê và thuế.Doanh nghiệp có nghĩa vụ lập và lưu giữ hồ sơ gồm các thông tin, tài liệu và chứng từ có liên quan đến giao dịch liên kết như sau:

Năm tài chính 2005-2016 Từ năm tài chính 2017
· Thông tin về doanh nghiệp và các bên liên kết.

· Thông tin về giao dịch liên kết của doanh nghiệp.

· Thông tin về phương pháp xác định giá thị trường.

· Thông tin về doanh nghiệp và các bên liên kết.

· Thông tin về giao dịch liên kết của doanh nghiệp.

· Thông tin về phương pháp xác định giá thị trường.

· Cơ cấu tổ chức của tập đoàn.

· Hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

· Tài sản vô hình của tập đoàn.

· Hoạt động tài chính của tập đoàn.

· Kết quả kinh doanh và nghĩa vụ thuế của tập đoàn.

DFK Việt Nam cung cấp dịch vụ chuyển giá bao gồm những nội dung sau

  • Lập báo cáo thông tin về giao dịch liên kết
  • Lập hồ sơ giao dịch liên kết.
  • Cung cấp biên độ giá thị trường chuẩn.
  • Lập hồ sơ thỏa thuận trước về giá trong giao dịch liên kết.
  • Hỗ trợ khách hàng giải trình với cơ quan thuế các vấn đề liên quan đến xác định giá trong giao dịch liên kết.

Cam kết của chúng tôi

DFK Việt Nam là Công ty Kiểm toán hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyển giá tại Việt Nam. Từ năm 2005, các quy định đầu tiên của Việt Nam về việc xác định giá trong giao dịch liên kết được ban hành, chúng tôi đã hỗ trợ nhiều công ty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam lập các tài liệu theo quy định và cùng doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế.

Tập đoàn Kiểm toán DFK hiện đang cung cấp dịch vụ tư vấn và kiểm toán trên 85 quốc gia, chúng tôi có các chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực chuyển giá để hỗ trợ cho khách hàng đa quốc gia khi có yêu cầu.

Tham chiếu

– Thông tư số 117/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005: Áp dụng cho các năm tài chính 2005-2009.

– Thông tư 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010: Áp dụng cho các năm tài chính 2010-2016.

– Thông tư 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017: Áp dụng cho năm tài chính từ 2017.

 
Bài xem nhiều