Home
Loading...

Kiểm toán

Kế toán

Tư vấn thuế

Quản trị rủi ro

Tư vấn doanh nghiệp

Dịch vụ chuyển giá

Dịch vụ thẩm định giá

Tư vấn thuế

Nhận thức được sự phức tạp về những thay đổi và tác động của pháp luật về thuế, DFK Việt Nam có các chuyên gia về thuế để cung cấp cho bạn các dịch vụ thuế chất lượng cao nhất và giúp bạn làm giảm nghĩa vụ thuế.

Dịch vụ tư vấn thuế bao gồm:
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế giá trị gia tăng
  • Khấu trừ thuế
  • Chuyển giá
  • Thuế hải quan
Lập kế hoạch về cổ tức, tiền bản quyền hoặc lãi suất
  • Việc làm thuế và lợi ích của nhân viên
  • Sáp nhập và mua lại

 


Flag Counter