Home
Loading...

Kiểm toán

Kế toán

Tư vấn thuế

Quản trị rủi ro

Tư vấn doanh nghiệp

Dịch vụ chuyển giá

Dịch vụ thẩm định giá

Kiểm toán

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đảm bảo, bao gồm kiểm toán, soát xét và kiểm tra các số liệu, các khoản mục và các giao dịch. Thông qua việc cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét chúng tôi đưa ra các khuyến nghị để nâng cao vị thế tài chính của khách hàng.

Dịch vụ kiểm toán của chúng tôi bao gồm:

  • Kiểm toán báo cáo tài chính. Dịch vụ này bao gồm kiểm toán theo luật định, soát xét, báo cáo tập đoàn và hợp nhất hàng năm, sáu tháng và theo quý.
  • Kiểm toán trên các thủ tục đã thỏa thuận tập trung cho các yêu cầu quản lý cụ thể.
  • Kiểm toán nội bộ.
  • Kiểm toán hoạt động.

  • Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư.


 


Flag Counter