Home
Loading...

Kiểm toán

Kế toán

Tư vấn thuế

Quản trị rủi ro

Tư vấn doanh nghiệp

Dịch vụ chuyển giá

Dịch vụ thẩm định giá

Dịch vụ thẩm định giá

Dịch vụ thẩm định giá

DFK Việt Nam cung cấp dịch vụ thẩm định giá giá trị doanh nghiệp, thẩm định giá trị tài sản hữu hình, tài sản vô hình và tài sản tài chính. Bao gồm:

 • Thẩm định giá trị doanh nghiệp
 • Thẩm định giá cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
 • Thẩm định giá trị hợp lý cho mục đích kế toán
 • Thẩm định giá trị tài sản cho mục đích tính thuế
 • Thẩm định giá trị tài sản đảm bảo
 • Thẩm định giá trị tài sản góp vốn

DFK Việt Nam có đội ngũ chuyên viên nhiều kinh nghiệm, kết hợp các chức năng hành nghề thẩm định giá, kiểm toán và tư vấn thuế, phát hành chứng thư thẩm định mang tính pháp lý đồng thời tư vấn cho doanh nghiệp trong quá trình ra quyết định cho nhiều mục đích như định giá lần đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, hoán đổi cổ phần, góp vốn và giải quyết tranh chấp.

Thẩm định giá trị doanh nghiệp

Với mỗi mục đích, đối tượng sử dụng, và thời gian cụ thể sẽ là yếu tố quyết định giá trị của một doanh nghiệp. DFK Việt Nam áp dụng kết hợp các phương pháp tiếp cận và kỹ thuật phân tích xác định giá trị doanh nghiệp theo Tiêu chuẩn thẩm định giá của Việt Nam và quốc tế đảm bảo cung cấp sự minh bạch, rõ ràng và khoa học về giá trị doanh nghiệp. Các phương pháp kết hợp bao gồm:

Tiếp cận từ tài sản

 • Phương pháp tài sản
 • Phương pháp định lượng lợi thế kinh doanh

Tiếp cận từ thu nhập

 • Phương pháp chiết khấu dòng tiền
 • Phương pháp vốn hóa thu nhập

Tiếp cận từ thị trường

 • Phương pháp so sánh

Thẩm định giá trị hợp lý tài sản cho mục đích kế toán.

Một số chuẩn mực về lập và trình bày báo cáo quốc tế (IFRS) và Việt Nam yêu cầu hoặc cho phép doanh nghiệp đánh giá và đánh giá lại giá trị hợp lý của tài sản, nợ phải trả, các công cụ vốn cổ phần để ghi nhận và trình bày trong các báo cáo tài chính. Cụ thể việc xác định giá trị hợp lý nhằm đáp ứng các yêu cầu, chuẩn mực kế toán sau:

 • Xác định giá trị tài sản thuần tại ngày mua theo giá trị hợp lý.
 • Đánh giá giá trị suy giảm của tài sản, lợi thế thương mại.
 • Đánh giá giá trị tài sản vô hình.
 • Đánh giá lại giá trị các khoản đầu tư.

Thẩm định giá trị tài sản cho mục đích tính thuế

Một số các quốc gia yêu cầu doanh nghiệp phải thẩm định giá trị tài sản cho mục đích tính thuế, DFK Việt Nam cung cấp dịch vụ thẩm định giá của các doanh nghiệp, chủ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo tiêu chuẩn mực quốc tế bao gồm những dịch vụ sau:

 • Thẩm định giá trị chuyển nhượng trong giao dịch liên kết.
 • Thẩm định chi phí nghiên cứu phát triển.


 


Flag Counter